Toys R Us to bid farewell to 13-year-old ‘senior’ executive