Disney/ABC Poaches Walmart Exec for Strategic Role